Privaatsustingimused

1. **Üldsätted**
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab ME OÜ (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt www.margoteimla.ee kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. **Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine**
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe www.margoteimla.ee ja e-posti vahendusel.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. **Klientide isikuandmete töötlemine**
3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud teenus, perekonnaliikmete nimed, kliendi vanus.
3.2. Lisaks eeltoodule jälgib andmetöötleja veebilehe statistikat Google Analytics ja Facebook Pixel abil, et parandada kodulehe kasutajakogemust ja suunata asjakohast turundusteavet.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f), sõltuvalt töötlemise konkreetsest eesmärgist ja kontekstist.
3.4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja säilitamise ajad on määratud vastavalt vajadusele ja õigusaktide nõuetele, tagades, et andmeid säilitatakse ainult nii kaua,

kui see on vajalik eesmärkide täitmiseks, milleks need koguti.

4. **Andmesubjekti õigused**
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus nõuda ebatäpsete andmete parandamist ja töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist.
4.3. Andmesubjekt võib oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, kui töötlemine toimub nõusoleku alusel.
4.4. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda ME OÜ klienditoe poole aadressil margoteimla@gmail.com.
4.5. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui ta usub, et tema isikuandmete töötlemine rikub tema õigusi.

5. **Lõppsätted**
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidega, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).
5.2. ME OÜ jätab endale õiguse teha privaatsuspoliitikasse muudatusi, avaldades uuendatud versiooni kodulehel www.margoteimla.ee.

Margot Eimla - psühholoogiline nõustamine

Iga samm enda enesearengu teekonnal on Samm veel ilusama elu suunas.